Įvykiai

Žaidimas „RASAI 25 – eri”

Taisyklės

1. Žaidimą organizuoja UAB „Druskininkų RASA“, įmonės kodas: 252143350, PVM kodas: LT521433515, adresas: Baravykų g. 3, Druskininkai, 66181, Lietuva (toliau tekste – Organizatorius).

2. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką. 

3. Žaidime gali dalyvauti visi pilnamečiai nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus, taip pat kitus asmenis, tiesiogiai susijusius su žaidimo organizavimu, bei jų šeimos narius. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis šių taisyklių. 

4. Žaidimas vyksta KOOPS tinklo prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriose platinamos Žaidimo prekės.

5. Žaidimo prekės – prekinio ženklo „RASA“ natūralus mineralinis vanduo ir stalo vanduo. Detalus Žaidime dalyvaujančių prekių sąrašas pateikiamas šių Žaidimo taisyklių priede Nr. 1.

6. Žaidimas vyksta nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d. (imtinai).

7. Žaidimo prekių įsigijimas iki arba po 6. punkte nurodyto laikotarpio nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

8. Norint dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizus būtina:

Registracijos anketoje būtina nurodyti pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros) numerį (įkelti pirkimo kvitą), dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Pirkimo dokumento ir asmens duomenys, pateikiami registracijos metu, yra būtini siekiant užtikrinti registracijų unikalumą, išvengti registracijų dubliavimosi, identifikuoti Žaidimo laimėtojus, informuoti apie laimėtus prizus.

Registracija dalyvavimui Žaidime yra nemokama. 

Dalyvauti Žaidime užsiregistravusio dalyvio pirkimą patvirtinantis kvitas (arba sąskaita faktūra) privalo būti saugomas iki prizų įteikimo termino – 2024 m. liepos 5 d. Dalyviui neišsaugojus prizą laimėjusio užregistruoto pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros), prizas nebus įteikiamas.

9. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizus neribotą kiekį kartų – kaskart įsigydamas Žaidimo prekes ir išpildydamas kitas dalyvavimo Žaidime sąlygas, nurodytas 8. punkte.

Bet vieną pirkimo kvitą (arba sąskaitą faktūrą) galima registruoti tik vieną kartą viso Žaidimo metu ir atitinkamai – vienas pirkimo kvitas (arba sąskaita faktūra) gali laimėti tik vieną prizą. Jei vienas kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris bei kvito (arba sąskaitos faktūros) numerio siuntėjas, kurį registravo pirmą.

10. Žaidimo prizų fondą sudaro 25 prizai:

25 kvietimai dviems asmenims į Druskininkų AQUA parką – baseino ir pirčių zoną 3 val.

12. Žaidime numatytas 25 laimėtojų nustatymas, kur dalyvauja pagal 8. punkto sąlygas gautos dalyvių registracijos. Laimėtojai nustatomi 2024 m. rugpjūčio 5 d. atsitiktine tvarka.

13.  Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai – paskambinus arba išsiuntus žinutę telefono numeriu, nurodytu registruojantis. 

14. Laimėtojai gali patys susisiekti su Organizatoriumi el. paštu: marketingas@rasa.lt ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2024 m. rugpjūčio 9 d. Po šios dienos prizai nebebus įteikiami ir pereis Organizatoriaus nuosavybėn.     

Kad gautų laimėtą prizą, laimėtojas turi pateikti pirkimą patvirtinantį kvitą (arba sąskaitą faktūrą) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei registruoto kvito (arba sąskaitos faktūros) skaitmeninė kopija neįskaitoma, būtina pateikti kvito (arba sąskaitos faktūros) originalą. 

Pirkimo kvite (arba sąskaitoje faktūroje) turi būti matoma: pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris, kuris turi būti identiškas registruotam pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros) numeriui; prekių pirkimo data nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d.; Žaidimo prekių, dalyvaujančių Žaidime, pavadinimai.

Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti nurodytų pirkimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, prizas nėra išduodamas.

15. Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais.

Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos laimėtojo išlaidos, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.

16. Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.

17. Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, kurios atsiranda Žaidimo dalyviams nesilaikant šių Žaidimo taisyklių. 

Organizatorius neprisiima atsakomybės už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš laimėtojų nustatymo proceso ir už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių registracijos metu pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

18. Visos pretenzijos dėl Žaidimo rengimo arba eigos siunčiamos Organizatoriui paštu arba el. paštu. Organizatorius pretenziją peržiūri ir į ją atsako per 15 dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Organizatorius pripažįsta pretenziją esant pagrįstą, atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

Pretenzijos, pateiktos vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 9 d., teisinės galios nebeturi.

19. Bet kuris Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą Organizatoriui paštu arba el. paštu, nurodant Žaidimo pavadinimą.

20. Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodomos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio. 

Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.rasa.lt .

21. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodamas Žaidimą, t. y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. 

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. 

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.

Priedas Nr. 1

Žaidime „RASA kiekvienuose namuose“ dalyvaujančių prekių sąrašas

Brūkšninis kodasPrekės pavadinimas 
4770552340652RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo negazuotas, 0,33l
4770552340645RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo gazuotas, 0,33l
4770552340584RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo negazuotas, 0,5l
4770552340577RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo gazuotas, 0,5l
4770552340232RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo negazuotas, 1,5l
4770552341482RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo gazuotas, 1,5l
4770552340256RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo švelniai gazuotas, 1,5l
4770552340263RASA LIGHT citrinų ir žaliųjų citrinų skonio gazuotas stalo vanduo, 1,5l
4770552340553RASA LIGHT braškių skonio gazuotas stalo vanduo, 1,5l
4770552224167RASA LIGHT natūralus mineralinis vanduo negazuotas, 5l
4770552341475RASA LIGHT Active Life natūralus mineralinis vanduo negazuotas, 0,75 l
4770552340348RASA KIDS negazuotas stalo vanduo su kalciu, 0,5l
4770552340980RASA ETNO natūralus mineralinis vanduo negazuotas, 1,5l 
4770552340973RASA ETNO natūralus mineralinis vanduo gazuotas, 1,5l 
4770552340997RASA ETNO natūralus mineralinis vanduo švelniai gazuotas, 1,5l 
4770552341550RASA ETNO natūralus mineralinis vanduo gazuotas, 1l 

Privatumo politika

Apie mus

Duomenų valdytojas: UAB „Druskininkų RASA“, įmonės kodas: 252143350, adresas: Baravykų g. 3, Druskininkai, 66181, Lietuva.

Bet kurio žodžio „Jūs“, „Jūsų“ ar panašių sąvokų vartojimas šioje Privatumo politikoje reiškia bet kurį www.rasa.lt (toliau – „Svetainė“) lankytoją. Tokie terminai kaip „mes“, „mūsų“ ar panašios sąvokos reiškia UAB „Druskininkų RASA“.

Ši privatumo politika paaiškina, kaip UAB „Druskininkų RASA“ tvarko asmens duomenis, kaip įgyvendinamos duomenų subjekto teisės ir su asmens duomenų apsauga susiję klausimai. UAB „Druskininkų RASA“ privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, vykstančiam  svetainėje www.rasa.lt, ir šios svetainės veikimo užtikrinimui.

UAB „Druskininkų RASA“, tvarkydama asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, taip pat kitų Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Jūsų privatumas

Mūsų tikslas – kuo aiškiau ir suprantamiau informuoti Jus apie tai, kaip ir kodėl naudojame Jūsų asmeninę informaciją.

Mūsų tikslas – užtikrinti Jūsų saugumą, kai atskleidžiate mums savo asmeninę informaciją. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti.

Mes imamės atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys, esantys pas mus, visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politiką ir tvarką. Mes taip pat paskyrėme duomenų apsaugos specialistą, kuris stebės, kaip laikomasi asmens duomenų apsaugos reguliavimo taisyklių ir tvarkos.

Saugome Jūsų asmeninę informaciją ir laikomės visiško konfidencialumo visame, ką darome. Ši politika leidžia Jums sužinoti, kokius duomenis apie Jus galime rinkti, kaip mes juos naudosime, ir pateikia informaciją apie Jūsų teises, ir tai, kaip galite susisiekti su mumis.

Reguliariai stebime duomenų apsaugos ir privatumo klausimus, todėl šią privatumo politiką galime bet kada pakeisti ar papildyti. Šioje svetainėje bus paskelbta aktuali privatumo politika. Bet kuri privatumo politikos versija, paskelbta svetainėje, pakeičia visas ankstesnes privatumo politikos versijas ir įsigalioja iškart po paskelbimo.

Kokias asmens duomenų kategorijas mes renkame ir kodėl?

Slapukai (angl. „Cookies“)

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie sukuriami ir saugomi Jūsų, kaip interneto vartotojo, įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ir pan.) apsilankius mūsų svetainėje. Slapukai „atsimena“ Jūsų patirtį ir pagrindinę informaciją, ir taip palengvina naudojimąsi mūsų svetaine.

Naudojant slapukus, apdorojami svetainės naudojimo istorijos duomenys, diagnozuojamos svetainės veikimo problemos ir trūkumai, renkami statistiniai duomenys apie vartotojų įpročius, taip pat užtikrinamas visiškas ir patogus svetainės naudojimo funkcionalumas.

Jei nenorite leisti naudoti slapukų, galite tai sustabdyti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju mūsų svetainės naudojimas gali būti sutrikdytas ir apsunkintas. Ištrinti išsaugotus slapukus įmanoma Jūsų įrenginio interneto naršyklės nustatymų skiltyje, ištrinant įrašytų slapukų istoriją. Mūsų slapukai negali Jūsų identifikuoti asmeniškai.

Slapukai saugo tokią informaciją, kaip IP adresas, naudojamo įrenginio tipas, naudojama naršyklė, veikla svetainėje ir lankomos svetainės.

Skirtingiems tikslams svetainė naudoja kelių rūšių slapukus:

·       Funkciniai slapukai: slapukai leidžia svetainei atsiminti Jūsų nustatytus parametrus ir Jūsų pasirinkimus, kurie palengvina naudojimąsi svetaine, pavyzdžiui, kad norite likti prisijungę prie svetainės. Šie slapukai naudojami atsižvelgiant į mūsų teisėtą interesą užtikrinti, patobulinti ir palengvinti naudojimąsi svetaine, taip pat su Jūsų sutikimu, naudojant naršyklės konfigūraciją. Funkciniai slapukai yra nuolat saugomi Jūsų įrenginyje.

·       Analitiniai / našumo slapukai: slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų skaičių ir pamatyti, kaip tie lankytojai naršo svetainėje, renkama informacija apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, nustato dažniausiai lankomas skiltis, įskaitant turinį, kurį pasirenka vartotojas, naršydamas svetainėje. Šių slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti svetainės veikimą (informacija naudojama analitiniais tikslais, norint išsiaiškinti, kas domina interneto svetainės vartotojus, ir tobulinti svetainės funkcionalumą, padarant jį patogesnį vartotojui, taip pat užtikrinant įvairias interneto svetainės galimybes), gavus Jūsų sutikimą, naudojant naršyklės konfigūraciją. Analitiniai / našumo slapukai visuomet saugomi Jūsų įrenginyje.

Analitiniai slapukai identifikuoja tik vartotojo įrenginį, tačiau neatskleidžia vartotojo tapatybės.

Kai kuriais atvejais kai kuriuos analitinius slapukus valdo trečiosios šalys, o ne svetainės savininkas. Svetainėje naudojama paslauga „Google Analytics“ ir slapukai, taip pat naudojama „Google Analytics“ IP adresų anonimizacijos funkcija, siekiant padidinti jūsų privatumo apsaugą.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
– Svetainės vartotojų pasirinkimai, įpročių statistikaJūsų sutikimas (interneto naršyklės konfigūracija) ir teisėtas mūsų interesas suteikti, patobulinti ir padaryti patogesnį naudojimąsi svetaine.

„Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“, kuri naudoja tekstinius slapukus, saugomus Jūsų galiniame įrenginyje, ir leidžia analizuoti tai, kaip jūs naudojatės tam tikra svetaine. Šių slapukų sukurta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine, perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma, „Google Inc.“ turi prieigą prie šiuo instrumentu surinktų statistinių duomenų. Jūsų IP adresas, naudojant IP anonimizavimą, sutrumpinamas Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje ir tik išskirtiniais atvejais gali būti pateiktas apdoroti „Google“ serveriuose, esančiuose JAV. „Google“ naudoja šią informaciją, siekdama įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine, kad tinklalapių operatoriams parengtų veiklos pranešimus tam tikrose svetainėse ir teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetaine ir interneto naudojimu. „Google“ įsipareigoja nesusieti čia gauto IP adreso su jokia kita „Google“ turima informacija. „Google“ prireikus taip pat teiks šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tokios trečiosios šalys apdoroja informaciją „Google“ vardu. „Google Inc.“ prisijungė prie ES – JAV Privatumo apsaugos principų, ES – JAV Privatumo apsaugos sąrašų, kurie patvirtina, kad paslaugų teikėjas laikosi ES reikalaujamų privatumo standartų. Naujausią informaciją apie „Google Analytics“ galima rasti „Google“ paslaugos svetainėje.

Jūs galite atsisakyti naudotis „Google Analytics“ atsisiuntę ir įdiegę „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=en).

Tiesioginė rinkodara, reklama ir informacinė medžiaga

Gavę Jūsų sutikimą, informuojame apie įvairias naujienas ir aktualijas, susijusias su mūsų ir mūsų partnerių paslaugomis, akcijomis, konkursais, pasiūlymais ir žaidimais. Jei norite gauti mūsų informacinį biuletenį, turite tai nurodyti mūsų svetainėje arba kreiptis kitu siūlomu būdu.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
– Asmeninė informacija (vardas, pavardė)– Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris)Jūsų sutikimas

Duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis

Kai susisiekiate su mumis arba turime Jus informuoti, kad atsakytume į Jūsų prašymą, apdorotume Jūsų prašymą arba susisiektume su Jumis galiojančių įstatymų nustatytais atvejais, galime Jus identifikuoti ir susisiekti su Jumis, naudodami turimą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, pašto adresą), paprašytume papildomos identifikuojančios informacijos, jei to reikia tinkamai apsaugoti Jūsų privatumą ar įvykdyti mūsų įsipareigojimą, taip pat informuoti mūsų bendradarbiavimo partnerius, kad galėtume geriau reaguoti į Jūsų pageidavimus ar patobulinti mūsų gaminius ir paslaugas.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
– Asmeninė informacija (vardas, pavardė)– Kita identifikuojanti informacija– Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris)Siekiant įvykdyti teisinę prievolę pagal taikytiną teisę

Iš kokių šaltinių gauname asmens duomenis, ar jie tikslūs?

Asmeninius duomenis mes gauname iš Jūsų. Apdorojame gautą informaciją, kai lankotės ir naudojatės interneto svetaine, teikiate mums duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums prieš gaudami mūsų paslaugą ar užpildydami informacijos laukelius svetainėje), taip pat duomenis, kuriuos pateikiate, susisiekdami su mumis. Galime gauti duomenų iš paslaugų teikėjų, kurie valdo svetainę, įskaitant našumo statistines paslaugas, kontratakos, saugos ir apsaugos nuo įsilaužimo paslaugas.

Jei pasikeitė Jūsų duomenys, kuriuos pateikėte mums (pavyzdžiui, kontaktinė informacija naujienoms gauti), turite nedelsdami pranešti mums, ištaisydami neteisingus ar netikslius duomenis.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Paslaugų teikėjai ir bendradarbiavimo partneriai

Jei naudojant svetainę registruositės dalyvauti žaidimuose, konkursuose, akcijose ar pranešimams gauti, užpildysite apklausą ar naudosite bet kokias kitas keitimosi informacija priemones, Jūsų duomenys gali būti perduoti atitinkamam žaidimo organizatoriui, prekių platintojui, su žaidimo organizavimu susijusiems paslaugų teikėjams ar bendradarbiavimo partneriams, kurie susiję su Jūsų pasirinkta keitimosi informacija ar perdavimo funkcija, taip pat pranešimų siuntėjų paslaugų teikėjams.

Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, užtikrinti internetinės svetainės veikimą ir  paslaugas, mes perduodame Jūsų asmens duomenis įmonėms ir įstaigoms, teikiančioms mums paslaugas, pavyzdžiui, svetainių priežiūros ir eksploatavimo paslaugas.

Slapukus apdorojame ir gauname mes ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, kurie užtikrina svetainės veikimą, renka ir analizuoja Jūsų veiklą svetainėje.

Dedame pagrįstas pastangas, kad patikrintume visus paslaugų teikėjus, kurie mūsų vardu ir mūsų nurodymu tvarko Jūsų asmens duomenis. Įvertiname, ar bendradarbiavimo partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas saugumo priemones, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis mūsų užduočių, nurodymų, instrukcijų ir teisės aktų reikalavimų. Šios įmonės neturi teisės naudoti Jūsų asmens duomenų jokiems kitiems tikslams. Perduodame Jūsų asmeninius duomenis tretiesiems asmenims, susijusiems su Jūsų pasirinktos paslaugos teikimu.

Teisėsaugos institucijos, valstybės ir vietos savivaldos institucijos

Siekdami įvykdyti teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms (tokioms kaip policija), valstybės ir vietos valdžios institucijoms paprašius bei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms (tokioms kaip teismai), taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus, rengiant, teikiant ir ginant ieškinius, reikalavimus ir pareiškimus.

Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES / EEE) ribų

Visada stengiamės tvarkyti Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES / EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas už ES / EEE ribų gali vykti, jei tam yra teisinis pagrindas, t. y., vykdant teisinę prievolę, sudarant ar vykdant sutartį arba Jums sutikus, ir buvo įdiegtos tinkamos apsaugos priemonės.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Visi iš Jūsų gauti asmens duomenys yra saugomi tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, arba tol, kol neatšaukiate savo sutikimo, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu pagrindu. Leidžiamas ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis, kad būtų galima įvykdyti teisinius reikalavimus dėl minimalaus dokumentų ar informacijos saugojimo laikotarpio arba apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes saugiai ištrinsime Jūsų asmeninius duomenis arba padarysime juos neprieinamus (archyvuosime) ar neidentifikuojamus, kad jų nebūtų galima susieti su Jumis.

Pasiliekame teisę skubiai ištrinti arba visam laikui anonimizuoti Jūsų duomenis, jei dingo teisinis jų naudojimo pagrindas arba jie nebėra būtini tolesnėms paslaugoms teikti.

Jūs esate atsakingi už duomenų išsaugojimą ir ištrynimą Jūsų galiniame įrenginyje (naudokite atitinkamus interneto naršyklės nustatymus, kad išvalytumėte talpyklą ir slapukus).

Kaip mes apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Mes teikiame, nuolat peržiūrime ir tobuliname apsaugos priemones, kad apsaugotume Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Norėdami tai padaryti, naudojame modernias technologijas, laikomės techninių ir organizacinių reikalavimų, t. y., naudojame ugniasienes, įsibrovimų aptikimo, analizės programinę įrangą ir duomenų šifravimą.

Vis dėlto mes rekomenduojame laikytis bendrųjų kompiuterio ir interneto naudojimo saugumo taisyklių, taip pat Jūsų asmeninių duomenų apsaugos reikalavimų, o mes neatsakysime už neteisėtą priėjimą prie Jūsų asmens duomenų ir (arba) jų praradimą, jei tai nutiko dėl Jūsų kaltės ar aplaidumo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite bendrąsias teises, kurios numatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose taikomuose įstatymuose, įskaitant:

Prieiga prie asmens duomenų.  Jūs turite teisę reikalauti iš mūsų patvirtinimo, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti suteikti prieigą prie šių asmens duomenų arba pateikti informaciją apie asmens duomenis, jei tiesioginė prieiga nėra teikiama.

Asmens duomenų taisymas.  Jei manote, kad informacija apie Jus yra neteisinga arba neišsami, Jūs turite teisę paprašyti mūsų ją pataisyti ar papildyti.

Sutikimo atšaukimas.  Kol mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu, duotu iki atšaukimo, taip pat ir tais atvejais, kai duomenų tvarkymas vykdomas kitu teisiniu pagrindu.

Prieštaravimas duomenų tvarkymui, siekiant pateikti adresuotą informaciją. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros ir adresuojamos informacijos pateikimo tikslais.

Prieštaravimas duomenų tvarkymui teisėtais pagrindais. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, remdamiesi savo teisėtais interesais, tačiau mes tęsime Jūsų duomenų tvarkymą, net jei Jūs prieštaraujate, jei turėsime motyvuotų priežasčių tęsti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį pareiškimą.

Ištrynimas. Tam tikromis aplinkybėmis Jūs turite teisę paprašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis, tačiau tai netaikoma atvejams, kai įstatymai reikalauja, kad mes saugotume duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą.

Apdorojimo apribojimas. Tam tikromis aplinkybėmis Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atminkite, kad jei paprašysite apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, tai gali paveikti Jūsų galimybes gauti mūsų paslaugas. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą.

Duomenų perdavimas. Jūs turite teisę gauti ar perduoti savo asmeninius duomenis kitam duomenų valdytojui. Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte savo sutikimu ar sutartimi, ir jei tvarkymas atliekamas automatiškai. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą.

Koks įstatymas reglamentuoja svetainės veikimą?
Svetainės veikimą, taip pat visus Jūsų ir UAB „Druskininkų Rasa“ santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat tam tikri Europos Sąjungos teisės aktai.

Kas reglamentuoja duomenų tvarkymą kitose svetainėse, į kurias yra nuorodos?

Rasa.lt svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius (svetaines), kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurias UAB „Druskininkų Rasa“ nėra atsakinga.

Su kuo galiu susisiekti, jei turiu klausimų?

Jei turite klausimų, komentarų ar pageidavimų dėl privatumo politikos ar Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB „Druskininkų Rasa“.

Jei Jūsų netenkina gautas atsakymas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/lt/)

Duomenų valdytojo ir duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija

Duomenų valdytojo ir duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija

UAB „Druskininkų RASA“, tel.: +37037475148, el. paštu: info@rasa.lt arba adresu: Baravykų g. 3, Druskininkai, 66181, Lietuva;